ALGEMENE BEPALINGEN

1. DEFINITIES

1.1       ITR: de rechtspersoon ITR-Automatisering, gevestigd te Hilversum en kantoor houdend te Nederhorst den Berg. Adviesdiensten voor automatisering in midden- en kleinbedrijf. Leverancier van hard- en software voor computers en netwerken.

1.2.      Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht voor het uitvoeren van automatiseringsdiensten en of leverantie van hard- en/of software aan ITR heeft opgedragen.

1.3.      Prestatie: de omvang en aard van de door ITR te verrichten diensten en/of leveranties worden uitsluitend bepaald door het aan de Opdrachtgever schriftelijk en/of per e-mail uitgebrachte en door de Opdrachtgever geaccepteerde aanbod (offerte en/of aanbieding). Eventuele wijzigingen behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITR. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod binden ITR niet. ITR draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s door derden uitgegeven.

1.4.      Overeenkomst: de overeenkomst voor het verlenen van adviesdiensten, computerdiensten, onderhoud  en levering van hard- en software voor computers en netwerken in brede zin, waarbij ITR zich bij een en dezelfde verbintenis tegenover zijn/haar Opdrachtgever verbindt dat de organisatie, uitvoering en levering door middel van verschillende toeleveranciers onder de verantwoordelijkheid van ITR zal geschieden.

1.5      Werken: elk ontwerp automatiseringsopzet, elk ontwerp netwerkinstallatie, ieder werkstuk, ieder model en idee waaraan ITR en/of door ITR ingeschakelde derden daaronder begrepen definitief of voorlopig vorm is of wordt gegeven, alsmede alle voorontwerpen en voorschetsen.

1.6       Insolventie: faillissement, gerechtelijk akkoord, onderhands akkoord met alle of meerderheid van de schuldeisers en het geval dat door partijen ten genoegen voldoende feiten zijn aangevoerd waaruit blijkt dat een der partijen incluis door ITR ingeschakelde derden zijn betalingen heeft gestaakt en in een toestand verkeert welke in feite overeenkomt met een der hierboven genoemde drie gevallen.

 

2.   GELDIGHEID EN TOEPASSELIJKHEID

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij ITR goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van ITR.

2.2       Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ITR en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

3.   AANBIEDINGEN

3.1      Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, Werken en Overeenkomst tussen ITR en Opdrachtgever waarop ITR deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, door Opdrachtgever en ITR ondertekend, zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum.

3.2      Tenzij daarin anders vermeld, zijn alle aanbiedingen en offertes van ITR vrijblijvend.

3.3      Alle aanbiedingen en offertes hebben, tenzij uit de aanbieding of offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 15 dagen te rekenen vanaf de datum van de aanbieding of offerte; zij zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en verdere informatie alsmede de geopteerde diensten van dienstverleners.

3.4      ITR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aanbiedingen op de websites van beoogde dienstverleners.

3.5      ITR is gerechtigd na overleg met de Opdrachtgever kosten in rekening te brengen voor de uitwerking van Werken met als uitgangspunt de synopsisregeling. ITR behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectueel eigendom op de bij of in de offerte verstrekte c.q. geïntrigeerde Werken.

 

4.   TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

4.1      ITR en Opdrachtgever zijn eerst gebonden, nadat en voorzover de Opdrachtgever de eerder gedane aanbieding of offerte van ITR persoonlijk , telefonisch of per e-mail  heeft aanvaard.

4.2      Het aanbod van ITR is vrijblijvend en kan zo nodig door ITR worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding door de Opdrachtgever te geschieden.

4.3      ITR is gehouden binnen een maximale termijn van zeven werkdagen deze opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk vast te leggen in een Overeenkomst of factuur waarin tenminste is opgenomen de locatie, datum, de soort en aard van de te leveren prestatie, de overeengekomen prijs en andere met de dienstverlening verbandhoudende technische/organisatorische zaken.

4.4      Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke Overeenkomst of factuur als voormeld afwijken, zijn slechts geldig, indien zij door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.

 

5.   PRIJZEN EN BETALINGEN

5.1       De door ITR opgegeven prijzen en tarieven, gecalculeerd op basis van het bij de offerte overlegde werkvoorstel, zijn uitgedrukt in EURO’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

5.2       De prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze bij ITR bekend waren bij het uitbrengen van de offerte en het werkvoorstel.

5.3       Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven worden alleen na overleg met de Opdrachtgever gedaan en zo mogelijk ter plaatse dan wel achteraf alsnog bij de afzonderlijke factuur in rekening gebracht, verhoogd met een nader in de Overeenkomst bepaalde opslag.

5.4       In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat ITR gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

5.5       ITR is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de Overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

5.6       Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door ITR kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 5.4 of 5.5 is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van ITR genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren.

5.7       Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

5.8       Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins,  worden bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

 

6.   AANSPRAKELIJKHEID VAN ITR; VRIJWARING

6.1       ITR aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 6 blijkt

6.2       De totale aansprakelijkheid van ITR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 250.000,00.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van ITR aan de   Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;

b. de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat ITR op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

6.3       De totale aansprakelijkheid van ITR voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1.1350.000,00  per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6.4       Aansprakelijkheid van ITR voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.5       Buiten de in artikel 6.2 en 6.3 genoemde gevallen rust op ITR geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

De in artikel 6.2 en 6.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ITR.

6.6       De aansprakelijkheid van ITR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever ITR  onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ITR ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ITR in staat is adequaat te reageren.

6.7       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ITR meldt.

6.8       Opdrachtgever vrijwaart ITR voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ITR geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 

7.   VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN

7.1      Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van ITR, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 5.8, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan ITR zijn voldaan.

7.2      Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

8.    RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIELE EIGENDOM

8.1      Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de

Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ITR of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

8.2       Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van ITR of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 12, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

8.3       Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

8.4       Het is ITR toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien ITR door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal ITR op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

8.5       Behoudens het geval dat ITR een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft Cliënt het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

8.6       Indien Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door ITR ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Opdrachtgever aan ITR schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. ITR zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

8.7       Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.

Waar in deze Algemene Voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door ITR schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan ITR te maken.

8.8       ITR zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door ITR zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever ITR onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ITR.

Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ITR verlenen om zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door ITR zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van ITR een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal ITR het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

ledere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van ITR wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van ITR voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door ITR gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door ITR geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

8.9       Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ITR van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal ITR vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

9.   MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

9.1       Opdrachtgever zal ITR steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

9.2       Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door ITR te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

9.3       Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

9.4       Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ITR staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ITR in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

9.5       Ingeval medewerkers van ITR op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Opdrachtgever zal ITR vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van ITR daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

10.   LEVERINGSTERMIJNEN

Alle door ITR genoemde (Levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ITR bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (Levering) termijn brengt ITR niet in verzuim.

ITR is niet gebonden aan (Levering)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ITR en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

11.   RISICO

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht

 

12.   VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN NIET-OVERNAME BEDING

12.1    Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

12.2    Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

13.   OVERMACHT

13.1    Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van ITR.

13.2    Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

14.   BEEINDIGING

14.1    Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

14.2    Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.3    ITR kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. ITR zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.4    Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 14.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij ITR ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ITR vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

15.   TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1    Op alle verbintenissen tussen ITR enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds is met uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel en van de verwijzingsregels van het Nederlands internationaal privaatrecht van toepassing, Nederlands recht.

15.2    De geschillen welke tussen ITR en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door ITR met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde  rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft ITR de Opdrachtgever een termijn van een maand nadat ITR zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN

 

COMPUTERSERVICE

De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde aanvullende bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien ITR diensten op het gebied van computerservice {automatische informatieverwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van door ITR beheerde programmatuur en apparatuur.

 

AC.     Duur

1.         Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van computerservice, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

Het recht van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het bepaalde in artikel BC.5.

2.         De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of ITR de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 

BC.     Uitvoering van de werkzaamheden

1          ITR zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

2          Alle door ITR te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door ITR te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar ITR de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien dit door ITR wordt uitgevoerd of verzorgd.

3          Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan ITR ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan ITR verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van ITR.

4          Alle door ITR bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van ITR, ook indien Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door ITR. ITR kan de van Opdrachtgever ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Opdrachtgever alle aan ITR verschuldigde bedragen betaald heeft.

5          ITR kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal ITR Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever. In zodanig geval kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of ITR de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

6          ITR zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Desverzocht zal ITR tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Opdrachtgever adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Opdrachtgever.

 

CC.     Telecommunicatie

1          Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. ITR is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.

2          Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal ITR Opdrachtgever  toegangs- of identificatiecodes toewijzen. Opdrachtgever zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

 

DC.     Beveiliging en privacy

1          Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal ITR alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. ITR zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

2          Opdrachtgever vrijwaart ITR voor alle aanspraken van derden die jegens ITR mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen .

 

EC.     Garantie

1          Tenzij anders is overeengekomen, is ITR niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Opdrachtgever zal deze resultaten na ontvangst controleren .

ITR staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor ITR uit hoofde van de Overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal ITR de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Opdrachtgever de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan ITR kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan ITR, kan Opdrachtgever ITR verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval ITR de kosten daarvan in rekening zal brengen. Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan ITR redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ITR de voor de betreffende computerservice door Opdrachtgever verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

 

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien ITR diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

 

AD      Uitvoering

1          ITR zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

2          Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is ITR gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3          Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is ITR gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. ITR is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel BD.1.

4          Indien de Overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal ITR steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 

BD      Wijziging en meerwerk

1.         Indien ITR op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan ITR worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ITR. ITR is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

2          Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel BD.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en ITR, kunnen worden beïnvloed.

3          Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke Overeenkomst te sluiten, zal ITR Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

CD      Opleidingen, cursussen en trainingen

1          Voorzover de dienstverlening van ITR bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan ITR steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij ITR gebruikelijke regels.

2          Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van ITR aanleiding geeft, is ITR gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

 

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien ITR in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.

 

AP.     Ontwikkeling van programmatuur

1          Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. ITR zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

2          ITR is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3          Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

 

BP.      Aflevering, installatie en acceptatie

1.         ITR zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door ITR uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

2          Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door ITR uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

3          De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door ITR uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel

b. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

c. indien ITR vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel BO 5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel BO 6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien Opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

4          Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten

bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever ITR hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

5          Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.7 bevat, zal Opdrachtgever ITR uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. ITR zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij ITR gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

6          Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van ITR om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel CG, indien toepasselijk, te herstellen.

7          Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

 

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle door ITR ter beschikking gestelde programmatuur.

De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door ITR te verstrekken nieuwe versies.

 

AG.     Gebruiksrecht

1          Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verleent ITR Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

2          De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de Overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

3          Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.

Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time- sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

4          Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan ITR retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging ITR onverwijld schriftelijk melding maken.

 

BG.     Aflevering, installatie en acceptatie

1          ITR zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren en, indien een door ITR uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Opdrachtgever installeren.

2          Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen BO3 tot en met BO7 van overeenkomstige toepassing.

3          Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van ITR ingevolge de garantie van artikel CG.

 

CG.     Garantie

1          Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal ITR naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.7 herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ITR zijn gemeld. ITR garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval ITR zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. ITR kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan ITR toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van ITR wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

2          Herstel van fouten zal geschieden op een door ITR te bepalen locatie. ITR is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

3          Na afloop van de in artikel CG1 bedoelde garantieperiode is ITR niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

 

DG.     Onderhoud

1          Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van ITR geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan ITR melden. Na ontvangst van de melding zal ITR naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 6.7 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door ITR te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. ITR is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

2          ITR garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

3          ITR kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan ITR toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan ITR is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

4          Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal ITR bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is ITR niet meer verplicht tot het

herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan ITR van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe Overeenkomst met ITR aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

5          Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de Overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met ITR is aangegaan, kan ITR door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

 

EG.     Programmatuur van toeleverancier

Indien en voor zover ITR programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door ITR schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij ITR en ITR zal deze aan Opdrachtgever op zijn verzoek toezenden.

Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en ITR om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

 

VERKOOP VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien ITR apparatuur aan Opdrachtgever verkoopt.

 

AV.     Aflevering

1          De door ITR aan Opdrachtgever verkochte apparatuur zal aan Opdrachtgever worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van ITR. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal ITR de aan Opdrachtgever verkochte apparatuur afleveren op een door Opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland.

2          ITR zal Opdrachtgever tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij voornemens is de apparatuur af te leveren.

3          Levering van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.

4          ITR zal de apparatuur verpakken voor levering volgens de gebruikelijk bij hem geldende maatstaven. Ingeval Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.

5          Opdrachtgever zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door ITR geleverde producten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart ITR voor aanspraken van derden wegens niet- naleving van dergelijke voorschriften.

 

BV.     Installatie

1          Indien schriftelijk overeengekomen, zal ITR de apparatuur installeren of laten installeren.

2          In alle gevallen zal Opdrachtgever vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.

ITR zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan Opdrachtgever een offerte uitbrengen.

3          Opdrachtgever zal ITR voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van ITR.

 

CV.     Retourzendingen

1          Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is ITR niet verplicht retourzendingen van Opdrachtgever te accepteren.

2          In ontvangstnamen van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door ITR van de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Opdrachtgever totdat zij door ITR zijn gecrediteerd.

3          ITR behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van € 25,00 (vijfentwintig EURO).

DV.     Aflevering, installatie en acceptatie

ITR zal de apparatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen door aflevering conform

artikel AV  dan wel, indien een door ITR uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij Opdrachtgever.

De apparatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door ITR uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.

 

EV.     Garantie

1          Gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling zal ITR naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door ITR in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij ITR zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van ITR. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Opdrachtgever zonder toestemming van ITR wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door ITR in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.

2          Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door ITR in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

 

FV.      Apparatuur van toeleverancier

Indien en voor zover ITR apparatuur van derden aan Opdrachtgever levert, zullen, mits zulks door ITR schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij ITR en ITR zal deze aan Opdrachtgever op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en ITR om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

 

ONDERHOUD VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien ITR en Opdrachtgever een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

 

AO.     Duur van de onderhoudsverplichting

1.         De Overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

2.         De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of ITR de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

3          Partijen zijn wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

 

BO.     Onderhoud

1          Onder onderhoud wordt verstaan:

a. preventief onderhoud:

de door ITR ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte inspectie, afstelling en reiniging van de apparatuur;

b. correctief onderhoud:

het opheffen van storingen aan de apparatuur welke zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur tengevolge van natuurlijk slijtage en door eigen gebreken aan de apparatuur alsmede het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten respectievelijk beschadigde onderdelen;

c. remote preventief onderhoud;

de door ITR ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte controle en afstelling door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur;

d. remote correctief onderhoud:

het diagnosticeren en/of opheffen van aangemelde storingen door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur.

Onder storing wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door ITR schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.

2          Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij ITR geldende kantooruren op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

3          Indien onderhoud is aangevangen tijdens de in artikel BO.2 bedoelde kantooruren en het onderhoudspersoneel van ITR het nodig acht dat werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan Opdrachtgever de geldende tarieven in rekening worden gebracht. In het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan één uur buiten bedoelde kantooruren worden voortgezet.

 

CO.     Verplichtingen van ITR

1          Gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst verplicht ITR zich naar beste vermogen storingen die overeenkomstig artikel DO.2 door Opdrachtgever bij ITR zijn gemeld, te verhelpen.

2          ITR behoudt zich het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen onder meer op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van ITR, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van ITR met zich meebrengen.

3          ITR draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur. ITR zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. ITR zal Opdrachtgever op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

4          De vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van ITR noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van ITR.

 

DO.     Onderhoud- en gebruiksvoorwaarden

1          Opdrachtgever kan de apparatuur op zijn kosten doen verplaatsen na voorafgaande schriftelijke toestemming van ITR.

2          Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, ITR daarvan in kennis stellen door middel van een door een terzake kundige werknemer van Opdrachtgever opgestelde gedetailleerde omschrijving van de opgetreden storing. Opdrachtgever is gehouden het personeel van ITR of door ITR aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, en om alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen.

3          Op verzoek van ITR zal een terzake kundige werknemer van Opdrachtgever voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Opdrachtgever heeft het recht bij alle ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

4          Opdrachtgever stelt de apparatuur ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden ter beschikking van ITR.

5          Opdrachtgever is bevoegd niet door ITR geleverde apparatuur aan te sluiten. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die uit het aansluiten van niet door ITR geleverde apparatuur voortvloeien, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6          Indien het naar het oordeel van ITR voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal Opdrachtgever deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van ITR stellen.

7          Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van ITR behoort, dient door Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.

8          Opdrachtgever draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

 

EO.     Uitsluitingen

1          Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van ITR op grond van de Overeenkomst, en zullen Opdrachtgever apart in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.

2          In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

-het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, magnetische opslagmedia, en inktlinten;

-de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan ITR of diens hulppersonen;

-werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur; -modificaties aan apparatuur;

-verplaatsing, verhuizing, her-installatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

 

FO.     Tarieven en betaling

1          Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst nader vastgelegd, geldt het bij ITR gebruikelijke basis onderhoudstarief.

2          De onderhoudsvergoeding, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, wordt bij vooruitbetaling voldaan voor de duur van de onderhoudsovereenkomst conform artikel AO.1, uiterlijk op de dag van ingang van de Overeenkomst dan wel de van desbetreffende verlengingsperiode. Het voorgaande geldt niet indien partijen met betrekking tot de periode waarop de vooruitbetaling betrekking heeft, schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3          Het bepaalde in artikel 2 is onverminderd van kracht.

4          ITR is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het onderhoud op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover ITR gedurende deze periode op verzoek van Opdrachtgever toch onderhoudswerkzaamheden verricht, kan ITR hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform zijn gebruikelijke tarieven.

 

GO.     Werkingssfeer

Onderhoudsovereenkomsten gelden alleen in Nederland en voor zover het in Nederland opgestelde apparatuur betreft.

 

ITR-Automatisering, Crouweldijk 38, 3544 MX  Utrecht

Telefoon: 030-7115791 Telefax: 030-7115792  GSM 06-53716079

E-mail  office@itr-automatisering,nl

Internet www.itr-automatisering.nl

KVK Hilversum nr.  32089850